submit


Đầu vào trong nói chuyện không yêu cầu đăng ký đến, và không thể để những giới hạn của et. Trong trò chuyện, bạn sẽ có thể sử dụng các webcam, nghe radio đi đến các phòng khác trong Mạng, và chia sẻ thông tin với người khác, nếu bạn cần một nhẹ khách hàng và các bạn đã kết nối đến Mạng với lửa, nếu bạn muốn lợi dụng sự hỗ trợ, cho chat video, chọn nói chuyện, các điều phối viên có quyền để loại bỏ mà không báo trước cho người hành vi mà được coi là không thích hợp. Các phòng khác đến bằng cách sử dụng danh sách của kênh (tất cả trong các trò chuyện, là độc lập và không kiểm duyệt bởi các nhân viên, Chattali

About