Grace, những người cũng đi bằng biệt danh, Cookie, vì là một cookie khó khăn, biết chính xác những gì cô muốn chúc khi cô ấy được yêu cầu kỳ diệu câu hỏi, Nếu bạn có thể có một ước gì, những gì nó sẽ được.’ Grace trả lời cho câu hỏi đó, nói rằng, tôi muốn gặp giáo Hoàng, và tôi muốn đi đến Rome gặp giáo Hoàng, bởi vì tôi có đức tin và đức tin đã giúp tôi vượt qua cuộc hành trình này và nó sẽ tuyệt, để có một phúc lành của anh ta.’ Grace mới đi du lịch để Ý nơi mà cô ấy đã có thể nhận được của cô phúc lành của đức giáo Hoàng

Làm-Một-Muốn nền Tảng của New Jersey là một New Jersey công ty phi lợi nhuận được miễn thuế thu nhập liên bang dưới Phần (c) của bộ Luật thuế

About